هادی میری در برنامه صبح خراسانی هر روز  7 تا صبح زنده با شروع صبح سپید حرکت و پویایی همه جا را فرا میگیرد و چه بهتر آن که روزمان را با شادی و نشاط شروع کنیم. شبکه ی استانی برنامه ای به نام "صبح خراساني "با فضای صبح و زندگی که به موضوع هاي اجتماعي  می [...]
ادامه مطلب