از روزی که انسان به نیروی اعجاب انگیز کلام پی برد همیشه مایل بوده بتواند در میان جمع به خوبی صحبت کند و با قدرت و جادوی کلام دیگران را تحت تاثیر قراردهد اما موانع زیادی هم وجود دارد که خیلی ها را از اشتهای صحبت کردن برای دیگران می اندازد. سخنرانی از دیر باز در بین حکام و مردمان نقش بسزایی داشته است و هر کسی که زبان و قدرت بیان و فنون سخنوری آشنایی و مهارت داشته موفق تر بوده  است !

 بعد از گذراندن  این دوره  شما به توانایی های زیر دست پیدا خواهید کرد…

ارتباط چشمی موقع سخنرانی

طرز ايستادن و حركات بدن

حالت چهره

انتخاب خوب لباس

رسا بودن صدا

درگير كردن مخاطب