تاریخ ارسال : 96/12/19صفت پر حرفی به شدت ضد جذابیته و باید ازش دوری کنیم

آیا من پرحرفم؟ از کجا بدونم و چه بکنم

 

 


ارسال دیدگاه